Školní klub

Školní klub nabízí pobyt v družině i dětem 2.stupně. Zároveň zastřešuje zájmové
kroužky (viz další nabídka).

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině a školním klubu

Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuje ředitelka školy:

a) výši úplaty za zájmové vzdělávání (aktuálně naleznete v dokumentu zde) tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny a školního klubu.

b) úplata může být snížena nebo prominuta dítěti, žákovi nebo studentovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba.

c) úplata může být dále snížena dítěti, žákovi nebo studentovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena.

d) úplata může být snížena nebo prominuta, pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školy, že má nárok na některý příplatek uvedený v předchozích odstavcích.

e) žadatel o snížení nebo prominutí poplatku předloží škole písemnou žádost s uvedením důvodů, kopii rozhodnutí o poskytování sociálního příplatku, nebo potvrzení o pěstounské péči a kopie dokladů, které prokazují, že je mu příslušný příplatek skutečně vyplácen.

f) ředitelka školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění a podle ustanovení školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění rozhodne ve správním řízení o snížení nebo prominutí poplatku.


Údaj o snížení nebo prominutí poplatku je veden v dokumentaci žáka ve školní družině a školním klubu.

Podmínky úhrady:

a) Poplatek je stanoven ředitelkou ZŠ Malšice jednotně 100,-Kč/měsíc při školní družině a 50,-Kč/měsíc při školním klubu. Platba probíhá prostřednitvím souhlasu k inkasu ve dvou splátkách (září-prosinec, leden -červen). Směrnici o stanovení úplaty naleznete zde, nebo v kategorii Dokumenty.

b) pokud za dítě není zaplacen poplatek, účetní o tom uvědomí ředitele školy nejpozději do jednoho měsíce. Ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.

c) po projednání se zřizovatelem se činnost v době všech prázdnin přerušuje. Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy jsou prázdniny s výjimkou hlavních prázdnin, pokud není školní klub v provozu.

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies