Školní klub

Školní klub nabízí pobyt v družině i dětem 2.stupně. Zároveň zastřešuje zájmové
kroužky (viz další nabídka). Dítě zapsané do ŠD pak může navštěvovat libovolný počet kroužků bez jakýchkoli příplatků.

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině a školním klubu

Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuje ředitelka školy:

a) výši úplaty za zájmové vzdělávání (aktuálně naleznete v dokumentu zde) tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny.

b) úplata může být snížena nebo prominuta dítěti, žákovi nebo studentovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba.

c) úplata může být dále snížena dítěti, žákovi nebo studentovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena.

d) úplata může být snížena nebo prominuta, pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školy, že má nárok na některý příplatek uvedený v předchozích odstavcích.

e) žadatel o snížení nebo prominutí poplatku předloží škole písemnou žádost s uvedením důvodů, kopii rozhodnutí o poskytování sociálního příplatku, nebo potvrzení o pěstounské péči a kopie dokladů, které prokazují, že je mu příslušný příplatek skutečně vyplácen.

f) ředitel školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění a podle ustanovení školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění rozhodne ve správním řízení o snížení nebo prominutí poplatku.


Údaj o snížení nebo prominutí poplatku je veden v dokumentaci žáka ve školní družině.

Podmínky úhrady:

a) úplata je splatná předem, platí se ve dvou splátkách – za 1. pololetí (září až prosinec) a 2.pololetí (únor až červen).

b) pokud za dítě není zaplacen poplatek, účetní o tom uvědomí ředitele školy nejpozději do jednoho měsíce. Ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.

c) po projednání se zřizovatelem se činnost v době všech prázdnin přerušuje. Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy jsou prázdniny s výjimkou hlavních prázdnin, pokud není družina v provozu.

d) úhrada bude vybírána v kanceláři ZŠ Malšice.