O družině

Naše družina je pohodová, v současnosti se skládá z pěti oddělení. První oddělení se nachází v prvním patře nad tělocvičnou, druhé, třetí, čtvrté a páté oddělení se náchází ve třídách školy.

V provozu máme rovněž i ranní družinu pro děti, které se již těší do školy a nemohou dospat. Ranní provoz se nese v duchu relaxace a povídání. S dětmi si vyprávíme, rozebíráme předešlé dny a plánujeme program na odpoledne. Po vyučování se všichni sejdeme v našich odděleních. Debatujeme, čteme si pohádky, plánujeme odpoledne a povídáme si o všem možném. V okolí školní družiny se nachází školní hřiště, kam v příznivém počasí chodíme hrát různé hry.

Po vyučování přebírají za děti vychovatelky plnou zodpovědnost. Všechny se snaží vytvořit příjemné prostředí, kde se budou všichni cítit dobře, spokojeně a kde budou rozvíjet svou individuální tvorbu. Jelikož je zde mnoho dětí, které v družině tráví dlouhé odpoledne, snažíme se vymýšlet stále něco nového a zajímavého, co by děti zaujalo a nenudilo.

Nezbytnou složkou ve školní družině není jen naslouchání, přátelství, láska a zábava. Je to hlavně vzájemná úcta a tolerance, kterou se všichni snažíme dodržovat. Tak, jak se chováme k dětem my, chovají se děti k nám. Vychovatelky jsou s dětmi ve chvílích trápení i radosti. Spolupráce, komunikace, pomoc – to vše se mohou děti ve školní družině naučit. Nejde jen o místo, kde přečkávají dobu, než si je někdo vyzvedne. Je to mnohem, mnohem víc…

Vychovatelky

1. oddělení – Bc. Radka Švadlenková
2. oddělení – Světlana Kostrounová
3. oddělení – Helena Trojáčková
4. oddělení – Ilona Švadlenková
5. oddělení - Bc. Radka Křivánková

Harmonogram dne v ŠD

Ranní družina

6.15 – 7.25 hodin - příchod do ranní družiny nejdéle v 7.15 hod.
– rekreační činnost (dle zájmu a potřeb dětí) – stolní a konstruktivní hry, volné malování, četba knih a časopisů, vyprávění s dětmi

7.25 - 7.30 hodin
– odchod dětí ze školní družiny do školy

Odpolední družina

11.50 – 13.00 hodin
– příchod dětí do školní družiny
– odpočinkové činnosti – hromadně nebo podle individuálních přání a potřeb dětí

13.00 – 14.30 ( případně 15:00 hodin)
– zájmové činnosti – výtvarné činnosti, pracovní činnosti, vycházky, pobyt venku.

Upozorňujeme rodiče i děti, že v této době můžeme být mimo budovu školy. Prosíme Vás, abyste toto respektovali a vyzvedávali si děti buď do 13.00, nebo po 14.30 hodině. Děkujeme.

14.30 – 14.45
– svačina

14.45 – 16.15
– rekreační a odpočinková činnost – pohybové hry organizované i spontánní, společenské hry, didaktické hry, četba, stolní hry (dle zájmu a potřeb dětí)
– individuální příprava na vyučování

Způsob přihlašování, odhlašování, omlouvání

Přihlašování a odhlašování žáků ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka. Rodiče, kteří chtějí přihlásit dítě do školní družiny, musí vyplnit zápisní lístek.

Zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do ŠD sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny - tyto údaje budou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je uvedeno na zápisním lístku, sdělí zákonní zástupci ŠD pouze písemně. Prosíme, využijte k tomu EDUPAGE nebo omluvenku.

Při zápisu do školní družiny je zákonný zástupce žáka prokazatelným způsobem seznámen s řádem školní družiny. Školní řád je zákonným zástupcům zpřístupněn k nahlédnutí zde na webových stránkách školy, nebo na vyžádání u vychovatelky ŠD.

Žák může být ze školní družiny i vyloučen. Důvodem vyloučení může být soustavné porušování kázně a pořádku v družině, ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních dětí, dlouhodobá svévolná, neomluvená absence v docházce nebo pro opakované neplacení úplaty za ŠD. Důvodem může být i opakované porušování řádu školní družiny ze strany zákonných zástupců.

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies