Školní poradenské pracoviště v nové podobě

7.9.2021 - Lenka Kubrová

Od 1. 9. 2021 bylo rozšířeno Školní poradenské pracoviště (ŠPP), ve kterém nyní působí výchovný poradce, metodik prevence, školní psycholog a školní speciální pedagog. Činnost ŠPP se řídí vyhláškou č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení v platném znění.

Základním účelem ŠPP je poskytovat pedagogicko-psychologické služby ve škole žákům a jejich zákonným zástupcům. Zažádat o tyto služby může samotný žák, zákonný zástupce nebo pedagogický pracovník. Pracoviště také koordinuje spolupráci s jinými zařízeními (PPP, SPC aj.).

Smyslem služeb ŠPP je vytvořit vhodné podmínky pro vzdělávání a všestranný rozvoj žáků, včetně zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáků, prevence rizikového chování, kariérní poradenství pro žáky, poskytování krizové intervence, vyhledávání žáků s potřebou další péče, podpory pro žáky s různými druhy omezení, onemocnění či potížemi. Podpora může být také poskytována při adaptačních potížích, vztahových či rodinných problémech.

Služba je poskytována zdarma a je kladen důraz na důvěrnost jednání a ochranu osobních dat klientů.