škola družina školka jídelna
úvodní strana - aktuality
Kroužky

Kroužky při Školním klubu ZŠ Malšice 2017/2018

Pěvecký kroužek –
MŠ – pí M.Trsková (středa 14,20 – 15,05 hod.)

Pohybové hry –
MŠ – pí A.Šimáková (úterý 13,10 – 14,00 hod.)

1x za 14 dnů – lichý týden
Flétnička-
MŠ – pí L.Vondrušková (pondělí 12,50 – 13,50 hod.)

Keramický kroužek –
MŠ – pí K. Peštová (čtvrtek 14,30 – 16,00 hod.)
1. – 2. třída – pí K.Peštová (úterý 12,45 -14,15 hod.)
3. – 5. třída – pí K.Peštová (pondělí 12,45 -14,15 hod.)

Výtvarný kroužek –
1. – 2. třída – pí M.Nohavová (čtvrtek 12,30 -13,15 hod.)
6. – 9. třída – p. P.Klíma (pátek 13,30 -14,30 hod.)

Florbal –
3. – 5. třída - chlapci – p. M.Jareš (pátek 13,10 -13,55 hod.)
5. – 9.třída – dívky – p. K.Vlček (středa 13,20-14,30 hod.)
6. – 9. třída – chlapci – p. K.Vlček (středa 14,30-15,40 hod.)
3. - 4. třída – dívky, 2. třída chlapci – pí P.Maňásková (pátek 13,55 – 14,40 hod.)

Sportovní hry –
1. – 3. třída – dívky, chlapci - pí T.Dvořáková (úterý 13,10 -13,55 hod.)
1x za 14 dnů – sudý týden

Turistický kroužek –
3. – 9. třída – pí R.Švadlenková
Celodenní výlety se uskuteční 1x za měsíc vždy v sobotu.

Šikovná vařečka –
2. – 5. třída – pí I.Brunová (pondělí 13,30 - 15,00 hod.)

Paličkování –
2. – 9. třída – pí M.Prchlíková (pátek 12,45 -15,00 hod.)
Pro začátek je nutné si pořídit krajkářské pomůcky v hodnotě 300,- Kč.

Basketbal –
5. – 9. třída – sl. A.Křivánková (pondělí 13,30 – 15,00 hod.)

Pěvecký kroužek –
1.-5. třída - pí K.Albrechtová (čtvrtek 13,00 – 13,45 hod.)

Šachový kroužek –
1.- 5. třída – p.M.Kramář (středa 13,20 – 14,05 hod.)
6.- 9. třída – p.M. Kramář (pátek 13,20 – 14,05 hod.)

Dramatický kroužek – scénky a divadlo
1.- 9. třída – p.M.Kramář (úterý 13,20 – 14,20 hod.)
Literární kroužek – tvůrčí psaní, čtenářské dílny, příprava školního časopisu
6.-9. třída – p.M.Kramář (pondělí 13,20 – 14,05 hod.)

Hraní na flétnu ve skupině –
1.-2. třída – pí L.Kubrová (pondělí 12,45 – 13,30 hod.)

Šikovné ruce – batikování, háčkování, pletení z papíru …
2.-5. třída – pí L.Kubrová (středa 13,20 – 14,05 hod.)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Cvičení pro rodiče a děti– (pondělí 16,00-17,00hod.)
– pí H.Trojáčková, pí H.Dolejší
(částka ve výši 500,- Kč za školní rok)
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------
Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině a školním klubu v roce 2016/17

Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

stanovuji

a)
výši úplaty za zájmové vzdělávání:
ve školní družině …… 300,-Kč/pololetí (60,-Kč/měsíc)
ve školním klubu …… 250,-Kč/pololetí (50,-Kč/měsíc)
s účinností od 1.9.2016. Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny.

b)
Úplata může být snížena nebo prominuta dítěti, žákovi nebo studentovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba.

c)
Úplata může být dále snížena dítěti, žákovi nebo studentovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena.

d)
Úplata může být snížena nebo prominuta, pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školy, že má nárok na některý příplatek uvedený v předchozích odstavcích.

e)
Žadatel o snížení nebo prominutí poplatku předloží škole písemnou žádost s uvedením důvodů, kopii rozhodnutí o poskytování sociálního příplatku, nebo potvrzení o pěstounské péči a kopie dokladů, které prokazují, že je mu příslušný příplatek skutečně vyplácen.

f)
Ředitel školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění a podle ustanovení školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění rozhodne ve správním řízení o snížení nebo prominutí poplatku.


Údaj o snížení nebo prominutí poplatku je veden v dokumentaci žáka ve školní družině.

Podmínky úhrady:

a)
Úplata je splatná předem, platí se ve dvou splátkách – za 1. pololetí (září až prosinec) a 2.pololetí (únor až červen).

b)
Pokud za dítě není zaplacen poplatek, účetní o tom uvědomí ředitele školy nejpozději do jednoho měsíce. Ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.

c)
Po projednání se zřizovatelem se činnost v době všech prázdnin přerušuje. Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy jsou prázdniny s výjimkou hlavních prázdnin, pokud není družina v provozu.

d)
Úhrada bude vybírána v kanceláři ZŠ Malšice.